bump

bump
I
[bʌmp] n ընդհարում, բախում, հարված. sit down with a bump թրմփոցով նստել. give one’s head a bump գլխով բախվել. There was a bump Ուժեղ/ընդհարման ձայն լսվեց. (ուռուցք, ելունդ) a bump on the head գլխին ելունդ. փխբ. have no bump of locality տեղանքում վատ կողմնո րոշվել
II
[bʌmp] v խփ(վ)ել, հարվածել. bump one’s knee against ծունկը խփել, ծնկով զարկվել. The car bumped into a tree Մեքենան թափով կպավ ծառին. bump into an old friend պա տահաբար հանդիպել հին ընկերոջը. խսկց. bump smb օff ոչնչացնել/սպանել մեկին

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Bump — or Bumps may refer to:*Bump (Internet), raising a thread s profile by returning it to the top of the list of active threads *Bump (union), in an unionised work environment, a re assignment of jobs on the basis of seniority *Bump (football), a… …   Wikipedia

 • bump — bump; bump·i·ly; bump·i·ness; bump·kin·ly; bump·ol·o·gist; bump·ol·o·gy; bump·om·e·ter; bump·tious; but·ter·bump; bump·er; bump·e·ty; bump·kin; bump·tious·ly; bump·tious·ness; …   English syllables

 • Bump — Saltar a navegación, búsqueda «Bump» Sencillo de Raven Symoné del álbum This Is My Time Publicación 2005 Formato Descarga digital …   Wikipedia Español

 • Bump — Bump, n. [From {Bump} to strike, to thump.] 1. A thump; a heavy blow. [1913 Webster] 2. A swelling or prominence, resulting from a bump or blow; a protuberance. [1913 Webster] It had upon its brow A bump as big as a young cockerel s stone. Shak.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Bump.y — Pays d’origine  Japon Genre musical J Pop Années d activité Depuis 2009 Labels So …   Wikipédia en Français

 • bump´i|ly — bump|y «BUHM pee», adjective, bump|i|er, bump|i|est. 1. having bumps; full of bumps: »a bumpy road. 2. causing bumps; rough: » …   Useful english dictionary

 • bump|y — «BUHM pee», adjective, bump|i|er, bump|i|est. 1. having bumps; full of bumps: »a bumpy road. 2. causing bumps; rough: » …   Useful english dictionary

 • bump — ► NOUN 1) a light blow or a jolting collision. 2) a protuberance on a level surface. ► VERB 1) knock or run into with a jolt. 2) move with much jolting. 3) (bump into) meet by chance. 4) …   English terms dictionary

 • bump — [bump] vt. [echoic] 1. to hit or knock against with a jolt; collide lightly with ☆ 2. Slang to displace, as from a job or plane reservation ☆ 3. Slang to raise (a price, a bet in poker, etc.) vi. 1. to collide with a jolt 2. to move with jerks or …   English World dictionary

 • Bump — (b[u^]mp; 215), v. t. [imp. & p. p. {Bumped} (b[u^]mpt); p. pr. & vb. n. {Bumping}.] [Cf. W. pwmp round mass, pwmpiaw to thump, bang, and E. bum, v. i., boom to roar.] To strike, as with or against anything large or solid; to thump; as, to bump… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • bump — 1610s, verb and noun, perhaps from Scandinavian, probably echoic, original sense was hitting then of swelling from being hit. Also has a long association with obsolete bum to make a booming noise, which perhaps influenced surviving senses like… …   Etymology dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”